Skip to main content

Quality in Music

Quality in Music is een non-for profit stichting die opgericht op 10 juni 2008 te Nieuwersluis. Quality in Music is opgericht op initiatief van Elfride Zeldenrust en Marjo van Wijk.  Ons RSIN of fiscaal nummer is 819559088. Wij bankieren bij Rabobank Gooi en Vechtstreek. Ons bankrekeningnummer is NL85RABO0136987745.

Doel

Het doel van Quality in Music is het organiseren van klassieke concerten op cultureel historische locaties waar hoogtepunten uit de muziekliteratuur worden gebracht door nationaal en internationaal bekende musici, het bevorderen en koesteren van de klassieke muziekcultuur alsmede het verrichten van al het geen met het voorstaande verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidplan

1. Inleiding

In dit beleidsplan presenteert de Stichting Quality in Music (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode 2017–2019. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is in belangrijke mate afhankelijk van het aan haar ter beschikking staande budget. Indien nodig zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen.
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel: “Het organiseren van klassieke concerten op cultureel historische locaties waar hoogtepunten uit de muziekliteratuur worden gebracht door nationaal en internationaal bekende musici, het bevorderen en koesteren van de klassieke muziekcultuur alsmede het verrichten van al het geen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”.

Muzikale Jonge Meesters
De Stichting is opgericht op 10 juni 2008. Sinds deze datum zet zij zich intensief in voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo organiseerde het bestuur 7 jaar lang concerten ‘Muzikale Jonge Meesters’ in de Vechtstreek, onder meer in het koetshuis van Universiteit Nijenrode, in de Grote Kerk in Vreeland en in de Grote Kerk in Loenen a/d Vecht.

‘Mattheus in de Stichtse Vecht & Cultuurprijs
Sedert 2015 organiseert de Stichting een jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion van J.S.Bach met daaraan voorafgaand een 8 maanden durend coachings traject. Dit participatie project, bedoeld voor alle inwoners van de Gemeente Stichtse Vecht, wordt “Mattheus in de Stichtse Vecht” genoemd.
De voorbereidingen en repetities voor de uitvoering van de Mattheus in de Stichtse Vecht worden  gecoached door Robert Hoving, zangdocent.  Als docent heeft Robert Hoving inmiddels een ruime ervaring. Hij heeft al jaren een eigen lespraktijk voor amateurs en beginnende professionals.Daarnaast onder de bezielende leiding van Carolyn Watkinson, (mezzosopraan). Zij behaalde de Prix d’Excellence aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Al snel maakte zij haar opera debuut in de Scala van Milaan.Carolyn trad veelvuldig op met alle belangrijke internationale orkesten waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest en the New York Philharmonic. Op 16 januari 2016 heeft de Gemeente dit particpatieproject beloond met de Cultuurprijs Stichtse Vecht.

2. Werkzaamheden

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting sluiten nauw bij elkaar aan en komen overeen. Gedurende de periode van het beleidsplan zal de Stichting haar initiatief van een jaarlijks coachings traject met als doel de uitvoering van de Matthäus Passion van J.S.Bach voortzetten als een unieke jaarlijkse traditie in de vorm van het participatie project “Mattheus in de Stichtse Vecht” voor de nieuwe fusie-gemeente Stichtse Vecht.
Onze specifieke doelstelling van deze uitvoeringen van de Matthäus Passion is om bij te dragen aan vergroting, verbreding en ontwikkeling van actieve deelname aan cultuur door inwoners binnen Stichtse Vecht ( Cultuurparticipatie ) en het stimuleren van muzikale en culturele samenwerkingsverbanden binnen Stichtse Vecht. Deze activiteit levert, vanuit lokaal perspectief en een laagdrempelige toegankelijkheid, een bijdrage aan de vergroting, verbreding en ontwikkeling van actieve deelname aan cultuur (vocale en instrumentale muziek) door alle inwoners binnen Stichtse Vecht. En beperkt zich dus niet tot het enkel genereren van bezoekers voor een jaarlijks concert.

Het ieder jaar uitvoeren van de Mattheüs Passion in de Gemeente Stichtse Vecht kenmerkt zich door een innovatief, uniek en voorbeeld stellend karakter en is gericht op een duurzame verankering van een in Nederland zo unieke traditie. In de gemeente Stichtse Vecht op een heel vernieuwende wijze vormgegeven nl door educatie en actieve kruisbestuiving tussen de in Stichtse Vecht aanwezig professionelezangers en musici en de talrijk aanwezige amateurs. Wij verwachten een zeer succesvol en bijzonder eindresultaat.

De inwonersparticipatie bestaat eruit dat een ieder jaar wisselende groep van ongeveer 70- 90 inwoners van de Vechtstreek het koor tijdens de uitvoering vormen. Dat koor repeteert gedurende 8 maanden voorafgaand aan de uitvoering onder leiding van verschillende professionele zangcoaches. Voor de 6 solo rollen die de Matthäus Passion kent worden nationaal en internationaal gerenommeerde zangers aangetrokken waaronder minstens 2 aanstormende talenten. Het orkest bestaat uit een combinatie van amateurs en professionals met de volgende type instrumenten: viool, altviool, violoncello, contrabass, fluit, hobo d’amore, fagot en orgel.

op 31 maart 2018 vindt de vierde jaarlijkse uitvoering plaats, wederom in de Sint Johannes de Doperkerk te Breukelen. De uitvoering in 2015 en 2016 waren in de Grote Kerk te Loenen. In 2017 was de uitvoering in de Sint Johannes de Doperkerk te Breukelen.

3. Werving van geldmiddelen

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, draagt de Stichting zorg voor de benodigde financiering zonder winstoogmerk door middel van:

  • een bijdrage per koorlid
  • concert entreegelden
  • sponsoring door bijvoorbeeld cultuur fondsen

De koorleden leveren in 2017/2018 een bijdrage van euro 130 voor 10 repetities inclusief professionele zangbegeleiding en lunch. De concertkaartjes zijn voor het concert in 2018 € 27,50 p.p., wat een laagdrempelige toegankelijkheid bevordert. Ze kunnen gereserveerd worden via de website van de Stichting www.qualityinmusic.nl.

4. Besteding en Beheer van gelden

Jaarlijks wordt er een begroting en een jaarrekening opgemaakt. U vindt op de pagina financiele verantwoording de door de accountant opgestelde Jaarrekening 2016 en de eerdere jaarrekeningen.

In de onderhavige beleidsplan periode zullen alle opbrengsten direct worden besteed aan de uitvoering van de doelstellingen van de Stichting. De indirecte kosten worden minimaal gehouden en zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten en accountantskosten. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. De Stichting beschikt over een bescheiden vermogen wat geen actief vermogensbeheer nodig heeft. Mocht er in de beleidsplan periode wel sprake zijn van de noodzaak van vermogensbeheer dan zal dit vermogen rentedragend worden uitgezet dan wel uitsluitend defensief worden belegd.

5. Beloning bestuurders

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden boven de fiscaal toegestane belastingvrije vrijwilligersbijdrage. Het bestuur is dankbaar voor de vele andere vrijwilligers die Quality in Music ondersteunen bij haar activiteiten en dit geheel belangenloos doen.

ANBI

De Stichting Quality in Music, tevens het overkoepelende orgaan van de jaarlijks terugkerende uitvoering van de Mattheus in de Stichtse Vecht, kan georganiseerd worden door een aantal trouwe donateurs.

Zie tevens de website: www.mattheusinstichtsevecht.nl voor meer informatie.

De waardering voor deze uitvoering blijft stijgen, gezien het aantal bezoekers van de afgelopen jaren.

Om dit mogelijk te blijven maken, zijn wij geïnteresseerd in nieuwe donateurs. Uw donatie is aftrekbaar, omdat de Stichting Quality in Music door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Als u ons initiatief wil steunen, zien wij uw reactie graag tegemoet: qmusic@planet.nl